แนะนำ รุ่งทรัพย์ เซ็นทรัลทัวร์

ประวัติรุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์
ประวัติ  ความเป็นมาของหน่วยงาน
รุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 โดยได้รับการสนันสนุนจาก ผู้อำนวยการจัดการบริษัท นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ บริษัทเดินรถสายและรถนำเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง   ทางบริษัทได้ทำการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์และติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเสนอให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็น  การเช่าเหมารถบัส , ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดโปรแกรมทัวร์, จำหน่ายแพคเก็จทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ, รับจองที่พัก  โรงแรมต่างๆ  รวมทั้งให้คำปรึกษา  แนะนำด้านการท่องเที่ยวต่างๆ 
ต่อมาในปี  พ.ศ. 2526  ทางบริษัท รุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์ จึงกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการเช่าเหมารถบัสของภาคเหนือและได้เริ่มเปิดให้บริการเช่าเหมารถบัสนำเที่ยวนอกเขตพื้นที่หรือต่างจังหวัด  ดังนั้นจึงเริ่มมีการติดต่อทำธุรกิจร่วมกับบริษัททัวร์ต่างๆ ทั่วประเทศไทย  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2540  บริษัทได้ทำการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า  “ รุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์ ”  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปางและสำนักงานย่อยต่างๆอยู่ในเขตจังหวัดใกล้เคียง   งานหลักของรุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์ แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะคือ  การให้บริการเช่าเหมารถบัสนำเที่ยว  และจำหน่ายแพคเก็จทัวร์นำเที่ยว   สำหรับงานด้านการท่องเที่ยวได้แบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ

  1. จัดทัวร์ภายในประเทศไทย
  2. จัดทัวร์ต่างประเทศ 

2.    นโยบาย
เพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย  และชาวต่างชาติ
3.    หน้าที่ภารกิจ

  1. จัดโปรแกรมนำเที่ยวให้แก่ลูกค้า  พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาการวางโปรแกรมการเดินทางให้กับลูกค้า
  2. บริการเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ  วีไอพี,  รถบัสปรับอากาศชั้นครึ่ง, รถมินิบัส, รถบัสพัดลมและรถตู้
  3. จัดบริการนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ  ในรูปแบบของกรุ๊ปเหมาและกรุ๊ปส่วนตัวสำหรับหน่วยงานราชการทั่วภาคเหนือ  พร้อมทั้งสามารถออกเอกสารเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำโครงสร้างและเบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ
  4. ติดต่อประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  หากลูกค้ามีโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานหรืออบรมสัมมนา  พร้อมที่พัก, สถานที่ท่องเที่ยว, อาหาร, กิจกรรมนันทนาการ

4.    สถานที่ตั้ง
สำนักงานใหญ่        รุ่งทรัพย์เซ็นทรัลทัวร์  1016 / 7 ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท   อ.เมือง  จ.  ลำปาง  52000  โทร.  054-217968 
โทรสาร 054-228732

5.  ระเบียบ ข้อบังคับ

  1. ให้บริการกับลูกค้าด้วยความสุภาพ  อ่อนโยน
  2. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ
  3. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
  4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้บริการด้วยความเป็นมิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back